Hoe kun je leerdoelen bereiken op een motiverende en ondersteunende manier

tonk's picture

Hoe kun je leerdoelen  bereiken op een motiverende en ondersteunende manier?

English version

Het iTILT-training handboek biedt een reeks criteria voor het ontwerpen van digibord materiaal voor lessen in moderne vreemde talen. Een van de criteria richt zich specifiek op het aanbieden van motiverende en ondersteunende taaltaken: 'Flipcharts moeten leerkrachten ondersteunen bij het aanbieden van de context voor taal leeractiviteiten, in het motiveren van leerlingen en in het leveren van taalkundige en cognitieve ondersteuning voor het behalen van duidelijk gedefinieerde leerdoelen ". (pagina 14).

Voorbeelden van motiverende activiteiten die in de iTILT-Training handboek vermeld staan zijn live interviews via video-conferencing  om  luistervaardigheid te oefenen, storytelling activiteiten waar studenten een verhaal op het bord  creëren dan wel aanpassen om de het spreken te oefenen of e-mail projecten met native speakers om de schrijfvaardigheid te oefenen. Het digibord, interactieve whiteboard (IWB) in het engels, kan cognitieve ondersteuning voor taalleerders  bieden door het geven van visuele ondersteuning bij het vertellen van verhalen en de uitvoering van rollenspellen, structuren voor het werken in tweetallen of groepswerk en facilitering van de gezamenlijke analyse van teksten die door de studenten zijn gemaakt.

Enkele voorbeelden van iTILT-video opnames die deze criteria illustreren zijn:

1.Digibord ondersteuning bij het oefenen van grammatica 

Engels leerlingen in een lagere middelbare school in Duitsland zijn bezig met adjectief voor vergelijkende en overtreffende trap. Het digibord ondersteunt de leerlingen door het weergeven van drie jongens van verschillende grootte en een doos met verborgen bijvoeglijke naamwoorden. De leerlingen nemen de rol van de leraar over en oefenen de vergelijkende en overtreffende trap van de verborgen adjectieven. De versterkte rol van de leerlingen is motiverend en bevordert de communicatie. Een leerling komt naar voren en haalt er een woord uit de doos. De leerling vraagt ​​dan de klasgenoten het woord te gebruiken en de drie jongens op de digibord flipchart te vergelijken.

Zowel de leerkracht als de leerlingen genoten van deze oefening. In het interview na afloop van de leraren kwam naar voren dat de rollen tussen docenten en studenten wisselen: "Aan de ene kant is het goed voor de leraar om op de achtergrond te blijven en aan de andere kant is het goed voor de leerlingen dat ze niet allee aangemoedigd worden, maar ze vinden het ook echt leuk, ze voelen zich goed als ze ​voor de klas staan​. Zo kunnen ze de vreemde taal op een natuurlijke manier gebruiken "

Ook leerlingen vond de oefening leuk en stellen dat het hen hielp de taal te leren: "Nou, zo is het een stuk makkelijker voor ons om te leren, want wij zijn kinderen. En kinderen leren veel beter als het in spelvorm is, want dan is het leuk en dan kan je beter leren. [...] "

Bekijk de video hier: Trappen van vergelijking van bijvoeglijke naamwoorden - Grammatica – versterking van de leerder’s rol

2) Digibord biedt taalondersteuning in discussie over een gedicht 

Leerlingen van een Belgische middelbare school bespreken het onderwerp vriendschap tijdens een les Engels. Ze hebben geluisterd naar een lied over het onderwerp en heb gelezen en gesproken over de belangrijkste kwaliteit van een goede vriend. Als laatste opdracht lezen ze een gedicht over vriendschap. Ze moeten eerst het gedicht in tweetallen reconstrueren door tekstdelen in de juiste volgorde te zetten. Vervolgens moet een leerling deze taak op het bord uitvoeren  met behulp van slepen en neerzetten.
De overige leerlingen volgen zijn stappen zorgvuldig. Zodra de oplossing is vastgesteld, lezen de leerlingen het gedicht gezamenlijk en bespreken de inhoud en de gebruikte woorden. In deze taken ondersteunt het digibord de leerlingen in het vinden van de juiste taalkundige oplossing en biedt het een kader voor een gezamenlijke analyse van de tekst.

In de interviews met de leerlingen na de les vermelden ze specifiek dat ze graag naar het bord komen en zij beschouwden deze oefening als motiverend: "Het is veel interactiever dan gewoon schrijven op een normaal bord".

Bekijk de video hier: Vriendschap: het reconstrueren van een gedicht met behulp van slepen en neerzetten


3) Digibord ondersteunt de ontwikkeling van taalkundige- en didactische kennis van taaldocenten-in-opleiding

In deze les worden leraren-in-opleiding voor de lagere en middelbare school van een Duitse Faculteit Educatie, voorbereid op het onderdeel morfologie in een examen over taalwetenschap op universitair niveau.

De drag and drop functie in combinatie met de oneindige cloner van de affixen stimuleert de studenten om te experimenteren met de opties in het vormen van woorden, terwijl dit proces ook klassikale discussie stimuleert.

Door de studenten dit te laten ervaren en reflectie te stimuleren op de mogelijkheden van het digibord om tekst (op woordniveau) te construeren en deconstrueren geeft de trainer tevens inzicht in de vakdidactische mogelijkheden van digibord gebruik draagt daarmee tevens bij ​​aan het realiseren van doelstellingen in het beroepsvoorbereiding deel van het curriculum .

Bekijk de video hier: Taalkunde Engels - Word Formation - Affixen